INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA CHICHIŞ

 

Denumirea proiectului

Instituţia la care a fost depus proiectul

Data semnării contractului de finanţare

Valoare proiect

Stadiu implementare

Reparaţie capitală a liniilor electrice aeriene şi iluminatului public

Fonduri guvernamentale

1997

247.506

Finalizat 1998

Construirea sediului APIA şi Bibliotecii comunale

Fonduri guvernamentale

2001

357.498

Finalizat 2003

Modernizare sediu Primărie şi Consiliu Local

Buget local

2004

457.674

Finalizat 2007

Strada Europa – Modernizare străzi în comuna Chichiş, judeţul Covasna

SAPARD

1999

4.179.509

Lucrările sunt finalizate 2008

Alimentare cu apă a localităţii Chichiş

M.D.L.P.L

2008

2.955.076,93

În curs de execuţie

Zonă de agrement

A.F.M.

2007

708.084

Finalizat  2009

Staţie de epurare a apelor uzate în comuna Chichiş

Cancelaria Primului - Ministru

2005

1.264.170

În curs de execuţie 
 

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

eu 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European

guv_ro 

GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei
şi Internelor

fs 

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative"

 

În cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, comuna Chichiş a obţinut finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de comuna Chichiş, judeţul Covasna şi comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Târlungeni şi Vulcan din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov”, cod SMIS 8926.Titlul proiectului:

Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de comuna Chichiş, judeţul Covasna şi comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Târlungeni şi Vulcan din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov prin implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001 : 2000 şi instruirea personalului.

Obiectiv general: Îmbunătățirea funizării serviciilor publice în județele Brașov și Covasna

Scop: Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în 8 primării din județele Brașov și Covasna și instruirea personalului în gestionarea serviciilor publice

Principalele activităţi desfasurate in cadrul proiectului:

- implementarea și certificarea sistemelor de management al calității ISO 9001:2000

- participarea la cursuri privind gestionarea serviciilor publice, dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse, programe cu finanțare nerambursabilă pentru autoritățile publice din mediul rural cu un lector cu experiență în politicile administrative din Uniunea Europeană

- participarea la cursul de “Expert achiziții publice” şi “Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii”

- promovarea principiilor unei dezvoltări durabile și a egalității de șanse

- achiziția de aplicații informatice pentru Primăria Chichiș: Registrul Cadastral, Managementul documentelor și Evidența populației .


Grupul țintă este reprezentat de funcționarii publici și personalul contractual (în număr de 387) din comunele Chichiș, Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Tarlungeni, Vulcan.

Comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sânpetru, Prejmer, Tarlungeni, Vulcan sunt membri ai partenerului AMB.

Beneficiarii direcți ai proiectului:

cele 8 primării din comunele Chichiș, Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Tarlungeni, Vulcan în care va fi implementat și certificat sistemul de management al calității ISO 9001:2000

primăria Chichiș în care vor fi implementate aplicații informatice de Management cadastral, Evidența populației și Managementul documentelor

6 funcționari publici și personal contractual din comuna Chichiş care vor fi instruiţi să lucreze cu aplicațiile informatice achiziționate prin proiect (2 persoane din compartimentele Cadastru și Agricol pentru aplicația Registrul Cadastal, 2 persoane din compartimentul Relații publice și Contabilitate pentru aplicația informatică Managementul documentelor, 2 persoane din compartimentul Evidența populației și compartimentul de Asistență socială și Autoritate tutelară pentru aplicația Evidența populației)

11 funcționari publici și personal contractual din comunele Chichiș, Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Tarlungeni, Vulcan, care vor participa la cursul “Auditor intern pentru sistemul de management al calității” (câte o persoană din comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sânpetru, Târlungeni si Vulcan, 2 persoane din comuna Prejmer, 3 persoane din comuna Chichiș)

13 funcționari publici și personal contractual care vor participa la modulul de curs “Gestionarea serviciilor publice în contextul descentralizării administrative” (câte o persoană din comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Târlungeni și Vulcan, 2 persoane din comuna Prejmer și câte 3 persoane din comunele Chichiș și Sânpetru)

12 funcționari publici și personal contractual care vor participa la modulul de curs “Dezvoltarea rurală durabilă şi egalitatea de şanse” (câte o persoană din comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Târlungeni și Vulcan, câte 2 persoane din comunele Prejmer și Sânpetru, 3 persoane din comuna Chichiș)

11 funcționari publici și personal contractual care vor participa la modulul de curs “Participarea autorităţilor locale din România la programele de dezvoltare rurală cu finanţare europeană” (câte o persoană din comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Târlungeni, Prejmer, Vulcan, 2 persoane din comuna Sânpetru, 3 persoane din comuna Chichiș)

11 funcționari publici și personal contractual care vor participa la cursul “Expert achiziții publice” (câte o persoană din comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Târlungeni, Prejmer, Vulcan, 2 persoane din comuna Sânpetru, 3 persoane din comuna Chichiș)

3 angajaţi ai Primăriei Chichiş îşi vor dezvolta abilităţile de management prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului: cetăţenii celor 8 comune în număr total de 41.312, conform datelor de statistică oferite pentru judeţele Braşov (la 1 ianuarie 2009), respectiv Covasna (la 1 iulie 2008).

Rezultatele proiectului:

- eficientizarea activităţilor Primăriei Chichiş prin achiziția de aplicații informatice: soft Registrul cadastral, Managementul documentelor și Evidența populației

- instruirea a 6 persoane privind utilizarea aplicaţiilor informatice Registrul cadastral, Managementul documentelor și Evidența populației, câte 2 pentru fiecare dintre ele

- implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2000 în 8 primării: Chichiș, Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Tărlungeni și Vulcan

- raport privind evaluarea competențelor personalului care va participa la modulele de curs ”Gestionarea servicilor publice în contextul descentralizării administrative”, „Dezvoltarea rurală durabilă și egalitatea de șanse”, „Participarea autorităților locale la programele de dezvoltare rurală cu finanțare europeană”

- suport de curs privind gestionarea serviciilor publice (pentru toate cele 3 module)

- 11 persoane instruite la cursul „Auditor intern pentru sistemul de management al calității”

- 13 persoane instruite la modulul de curs „Gestionarea servicilor publice în contextul descentralizării administrative”, 12 persoane instruite la modulul „Dezvoltarea rurală durabilă și egalitatea de șanse”, 11 persoane instruite la modulul „Participarea autorităților locale la programele de dezvoltare rurală cu finanțare europeană”

- 11 persoane instruite la cursul „Expert achiziții publice”

- promovarea proiectului prin: derularea a 2 seminarii de promovare a proiectului şi rezultatelor acestuia, realizarea unui site pentru comuna Chichiş, elaborarea a 200 de pliante, publicarea a 2 comunicate de presă.

- auditul extern al proiectului.

Prin rezultatele pe care le va genera, proiectul va contribui la:

- eficientizarea activităţilor derulate de comuna Chichiş prin utilizarea de tehnologii IT,

iar pentru toate cele 8 comune, se vor obţine următoarele:

- îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi cetăţeni, ca urmare a modernizării serviciilor publice

- evaluarea periodică a serviciilor derulate în primării, astfel încât managementul calității serviciilor să poată fi permanent îmbunătățit

- crearea unui mediu profesionist de lucru, prin stabilirea de proceduri și sarcini clare de lucru

- îmbunătăţirea cunoştinţelor privind gestionarea serviciilor publice și achiziţiile publice, cu impact asupra derulării contractelor viitoare în care vor fi implicate comunele

- dezvoltarea de parteneriate, cu posibilități de a lucra în comun și la proiecte viitoare

Proiectul va contribui așadar la îmbunătățirea calității și eficientizarea serviciilor furnizate în 8 comune din județele Covasna și Brașov.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale în România” 
http://www.fonduri-ue.ro
).

“Pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.”
http://www.infoeuropa.ro)


 

Linkuri către siturile partenerilor:

 

Comuna Bod

 

Comuna Cristian

 

Comuna Hălchiu

 

Comuna Sanpetru

 

Comuna Prejmer

 

Comuna Târlungeni

 

şi Comuna Vulcan

stema

PRIMĂRIA COMUNEI CHICHIŞ

metropolitan