Concursuri

PRIMĂRIA comunei CHICHIŞ
cu sediul în CHICHIŞ nr. 103


A N U N Ţ


Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului propriu al primarului:
- consilier I, asistent la Compartimentul starea civilă şi evidenţa persoanelor;
- consilier I, asistent la Compartimentul arhivă, sport şi cultură;
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:
1. În cazul postului corespunzător funcţiei publice de consilier I, asistent, la Compartimentul de stare civilă şi evidenţa persoanelor:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
- cunoştinţe în operarea calculatorului (Word, Excel, Internet) – nivel mediu ;
- limba maghiară la nivelul “scris şi vorbit” ;
2. În cazul postului corespunzător funcţiei publice de consilier I, asistent, la Compartimentul de arhivă, sport şi cultură:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: sociologie, asistenţă socială, administraţie publică, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, arte, turism.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
- cunoştinţe în operarea calculatorului (Word, Excel, Internet) – nivel mediu ;


Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei, orele 14,00. (tel. nr. 0267-347223, int.15.)
Concursul va avea loc la sediul Primăriei:
• în data de 12 ianuarie 2015, ora 10.00 proba scrisă
• în data de 15 ianuarie 2015, interviul
Acte necesare (obligatoriu):
Dosarul ce se prezintă la concurs va cuprinde următoarele acte:
- copia actului de identitate
- formularul de înscriere (se poate obţine de la sediul primăriei)
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate (se poate obţine de la sediul primăriei)
- cazierul judiciar
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se poate
obţine de la sediul primăriei)


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


Bibliografie:


I. B I B L I O G R A F I E pentru ocuparea postului de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul starea civilă, şi evidenţa persoanelor

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată. (Cap.I. Dispoziţii generale; Cap.V. Drepturi, îndatoriri; Cap.VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici.)
2.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. (Cap. I Dispoziţii generale, Cap. IV. Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului, Cap. IX Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora.)
4.Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare.
7.Legea nr.21/1991 cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Cap.I, Cap.II, Cap.IV, Cap.V.)

 

II. B I B L I O G R A F I E pentru ocuparea postului de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul arhivă, sport şi cultură

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată. (Cap.I. Dispoziţii generale; Cap.V. Drepturi, îndatoriri; Cap.VIII Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici.)
2.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. (Cap. I Dispoziţii generale, Cap. IV. Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului, Cap. IX Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora.)
4.Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale;
5.O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioare;
6.O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare.
8.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare. (Cap.I, Cap.IV, Cap.VI-VII).